UIRS atlas dostopnosti

Ozadje

UIRS atlas dostopnosti je bil izdelan v okviru projekta ASTUS. Za izdelavo smo se odločili, ker za Slovenijo ni bilo na voljo orodij, ki bi omogočala enostaven in celovit vpogled v dostopnost posameznih območij. Načrtovalniki poti, npr. Google zemljevidi, sicer omogočajo načrtovanje posamezne poti in ogled voznih redov za posamezno postajališče, ne pa tudi celovitejših prostorskih analiz. Dodatne informacije in povezava do atlasa dostopnosti: http://astus.uirs.si/sl-si/Atlas-dostopnosti

Opis ukrepa

Atlas dostopnosti je med pomembnejšimi rezultati projekta ASTUS. Njegov namen je omogočiti zainteresiranim strokovnjakom in javnostim vpogled v dostopnost določene lokacije z vsemi potovalnimi načini. Tovrstne prostorske poizvedbe so bile do sedaj z obstoječimi orodji (pregled voznih redov, Google zemljevidi) namreč zelo težko izvedljive.
Atlas omogoča poljubno izbiro lokacije in ure za izračun parametrov dostopnosti. Tako omogoča veliko fleksibilnost in vpogled v rezultate v realnem času. Sestavljen je iz dveh modulov: načrtovalnika poti in analitika, med katerima lahko uporabnik poljubno preklaplja. Načrtovalnik poti omogoča načrtovanje posamezne poti (od A do B), analitik pa izris območja dostopnosti za izbrano lokacijo z izbranim potovalnim načinom.

Programska oprema in vir podatkov
Uporabili smo odprtokodni program Open Trip Planner, saj gre za zmogljivo in dobro delujoče orodje. Vhodni podatki za cestno omrežje so pridobljeni iz baze OpenStreetMap. Za pilotni območji – Novo mesto in Velenje – smo bazo še dodatno dopolnili, ter s tem zagotovili natančnejše rezultate. Podatki o javnem potniškem prometu se črpajo iz podatkovne baze GTFS. Za medkrajevni in železniški promet smo bazo pridobili na Ministrstvu za infrastrukturo. Za območje Ljubljane in Maribora smo podatke pridobili pri prevoznikih. Za Novo mesto in Velenje smo uporabili vozne rede, ki smo jih pripravili za objavo na Google zemljevidih.

Doseženi rezultati

Izdelano orodje za analizo dostopnosti za vse pomembnejše potovalne načine, ki deluje za območje celotne Slovenije. Glede na pozitiven odziv strokovne javnosti (predstavnikov ministrstev in občin), ki jim je bilo orodje že predstavljeno, gre za zelo uporabno orodje, ki bo v pomoč pri prometnem in prostorskem načrtovanju.

Ključni izzivi

Orodje je potrebno razširiti med strokovno javnost in glede na njihove želje nadgraditi z dodatnimi funkcijami, npr. možnostjo izvoza prostorskih podatkov. Posebno skrb je potrebno nameniti ažurnemu posodabljanju vhodnih podatkov.

Viri in kontakt

Slovenska spletna stran projekta ASTUS: http://astus.uirs.si/sl-si/Atlas-dostopnosti

Simon Koblar, Urbanistični inštitut Republike Slovenije: simon.koblar@uirs.si

Uradna spletna stran projekta ASTUS: https://www.alpine-space.eu/projects/astus/en/home