Parkirnina kot vir sredstev za ozaveščanje in spremembo potovalnih navad zaposlenih

Ozadje

Fakulteta za računalništvo in informatiko se je leta 2014 preselila na obrobje glavnega mesta Slovenije, Ljubljane. Razmere za prihod zaposlenih z avtomobilom naj bi bile idealne, saj je parkirnih mest (večinoma v garaži) trenutno več kot zaposlenih. Toda prihod s trajnostnimi potovalnimi načini je težaven, saj je manj udoben in zato ni priljubljen. S selitvijo je fakulteta zelo povečala negativne vplive na naravo in bližnjo okolico. Zato želi zmanjšati motoriziran promet.

Opis ukrepa

Fakulteta je v okviru evropskega projekta Push & Pull izdelala dva strateška
dokumenta, s katerima želi zmanjšati uporabo osebnega avtomobila za prihod na lokacijo. Strateška dokumenta nagovarjata vse uporabnike, torej zaposlene, študente in obiskovalce. Parkirni red (2016) opredeljuje vzpostavitev in upravljanje sistema plačljivega parkiranja. Mobilnostni načrt (2017) pa vključuje ukrepe za izboljšanje dostopnosti ter spodbujanje uporabe trajnostnih potovalnih načinov (hoje, kolesarjenja in javnega potniškega prometa).

Parkirni red skozi parkirnine (push oz. prisila) zagotavlja vir sredstev, saj fakulteta 15 % teh sredstev namenja financiranju ukrepov za izboljšanje pogojev za trajnostno mobilnost in spodbujanje uporabe trajnostnih potovalnih načinov (pull oz. vzpodbuda).

Nabor ukrepov iz Mobilnostnega načrta med drugim vključuje vzpostavitev mobilnostnega sklada, informacijski paket za zaposlene, študente in obiskovalce, promocijske aktivnosti za spodbujanje uporabe trajnostnih potovalnih načinov za prihod na delo, izboljšanje dostopnosti fakultete peš ali s kolesom, servis koles, pridobitev certifikata Kolesarju prijazen delodajalec, upravljanje parkiranja in vzpostavitev sistema spremljanja izvajanja in učinkov Mobilnostnega načrta.

Primer je zanimiv za večino javnih ustanov in podjetij, ki razpolagajo z lastnimi parkirnimi površinami.

Doseženi rezultati

Glede na to, da je bila ob pričetku izvajanja določena precej nizka parkirnina (0,50 € na dan do skupno največ 8 € na mesec), tudi višina zbranih prihodkov še ni visoka. Med preizkusnim obdobjem poleti 2016 je bilo zbranih prvih 1.000 €. Na letni ravni to pomeni okvirno 10.000 €, torej lahko fakulteta vsaj 1.500 € letno namenja izvajanju ukrepov iz Mobilnostnega načrta.

Ključni izzivi

Zaposleni brez jasne argumentacije težko sprejmejo prehod z brezplačnega na plačljivo parkiranje. Kot ključni so se pokazali močna strokovna podpora, jasna zavezanost vodstva ter komuniciranje koristi za zaposlene.

Viri in kontakt

https://fri.uni-lj.si/sl/trajnostna-mobilnost

borut.robic@fri.uni-lj.si